MI@NTU Research Staff

Share        

Research Fellow

 1. Dr Chen Jian
 2. Dr Chen Yu
 3. Dr Feng Hui
 4. Dr Harini Mohanram
 5. Dr Hsieh Shih-Chun
 6. Dr Jian Wei
 7. Dr Kong Tian Fook
 8. Dr Lee ZhuoQi
 9. Dr Liu YiSi
 10. Dr Muneesh Maheshwari
 11. Dr Nguyen Thanh Nhon
 12. Dr Nieves Endrina Sánchez
 13. Dr Tran Huy Duc
 14. Dr Tran Nguyen Khoi
 15. Dr Yanni Yue
 16. Dr Zhan Zhaoyao
 17. Dr Zhou QingJi
 18. Mr Wu Lei


Research Associate

 1. Mr Kuniadi Wandy
 2. Mr Qiu Huan
 3. Mr Si Thu Myint
 4. Mr Wang yi
 5. Ms Liu Chang
 6. Ms Liu Hui


Research Assistant

 1. Ms Li Fan


Research Engineer

 1. Mr Xu Xiao Guan


Project Officer

 1. Mr Tran Ngoc Phu
 2. Mr Tsang Kin Shun
 3. Mr Yeun Kum Fai
 4. Ms Yin Yu Wei